51
36
48
135
47
48
32
127
30
25
32
87
30
10
14
54
21
14
16
51
15
21
26
62
14
16
25
55
12
16
26
54
9
4
8
21
7
3
9
19
 
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันการพลศึกษา
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 8  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โรงพละ ม.อุบลราชธานี
09:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
10:00 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
10:00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
10:00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  สถาบันการพลศึกษา
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
10:00 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
10:00 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
10:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-NO-Kata) - ชาย สาย A  รอบแรก  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนเทศบ้านสุขสำราญ
10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-NO-Kata) - ชาย สาย B  รอบแรก  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนเทศบ้านสุขสำราญ
10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) - หญิง สาย A  รอบแรก  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนเทศบ้านสุขสำราญ
10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) - หญิง สาย B  รอบแรก  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนเทศบ้านสุขสำราญ
10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-NO-Kata) - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนเทศบ้านสุขสำราญ
10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โรงเรียนเทศบ้านสุขสำราญ
10:06 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
10:12 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
10:18 บีบีกัน (สาธิต) - ปีนยาวไฟฟ้า ทีมหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
10:24 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
10:30 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
10:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โรงพละ ม.อุบลราชธานี
10:36 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
10:42 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
10:48 บีบีกัน (สาธิต) - ปีนยาวไฟฟ้า ทีมหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
10:54 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 10  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
11:00 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 11  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
11:06 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 12  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
11:12 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 13  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
11:18 บีบีกัน (สาธิต) - ปีนยาวไฟฟ้า ทีมหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 14  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
11:20 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
11:24 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 15  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
11:30 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
11:30 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 10  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
11:30 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
11:30 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
11:30 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 13  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  สถาบันการพลศึกษา
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
11:30 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 14  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทศบาลวารินชำราบ/ม.อุบลราชธานี
12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพละ ม.อุบลราชธานี
13:00 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 16  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก  คู่ที่ 101  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สนามทุ่งบูรพา (อบจ.อุบลราชธานี) Main B
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามทุ่งบูรพา (อบจ.อุบลราชธานี) Main C
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามทุ่งบูรพา (อบจ.อุบลราชธานี) Main A
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 101  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 102  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 103  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 104  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ ม.อุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 17  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 18  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 20  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - ปันจักลีลา บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  สถาบันการพลศึกษา
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:00 ปันจักสีลัต - ปันจักลีลา บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:06 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 17  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
13:10 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก  คู่ที่ 102  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
13:12 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 18  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
13:18 บีบีกัน (สาธิต) - ปีนยาวไฟฟ้า ทีมหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 19  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
13:20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก  คู่ที่ 103  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
13:24 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 20  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
13:30 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 21  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
13:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  สถาบันการพลศึกษา
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 10  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 13  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 14  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 15  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบแรก  คู่ที่ 16  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
13:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพละ ม.อุบลราชธานี
13:31 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก  คู่ที่ 104  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
13:36 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 22  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
13:42 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 23  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
13:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  วิทยาลัยทองสุข
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
13:48 บีบีกัน (สาธิต) - ปีนยาวไฟฟ้า ทีมหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 24  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
13:54 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 25  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
13:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
14:00 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 26  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
14:06 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 27  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
14:10 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
14:12 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 28  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
14:18 บีบีกัน (สาธิต) - ปีนยาวไฟฟ้า ทีมหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 29  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
14:24 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 30  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
14:24 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
14:31 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
14:33 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
14:47 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
14:50 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
15:00 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 31  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
สนามทุ่งบูรพา (อบจ.อุบลราชธานี) Main B
15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามทุ่งบูรพา (อบจ.อุบลราชธานี) Main C
15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 8  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
สนามทุ่งบูรพา (อบจ.อุบลราชธานี) Main A
15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงพละ ม.อุบลราชธานี
15:01 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 8  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
15:06 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 32  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
15:12 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 33  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
15:12 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 9  
วิทยาลัยทองสุข  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
15:18 บีบีกัน (สาธิต) - ปีนยาวไฟฟ้า ทีมหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 34  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
15:21 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 10  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
15:24 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 35  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
15:30 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 36  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
15:34 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
15:36 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 37  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
15:42 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 38  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
15:48 บีบีกัน (สาธิต) - ปีนยาวไฟฟ้า ทีมหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 39  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
15:54 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 40  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
16:00 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 41  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
16:06 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมชาย  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 42  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
16:10 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
16:12 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 43  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
16:18 บีบีกัน (สาธิต) - ปีนยาวไฟฟ้า ทีมหญิง  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 44  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
16:24 บีบีกัน (สาธิต) - ปืนยาวไฟฟ้า ทีมผสม  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 45  
สนามบีบีกัน ม.อุบลราชธานี
16:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 13  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
16:29 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 14  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
16:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
16:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
16:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพละ ม.อุบลราชธานี
16:34 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 15  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
16:45 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 16  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  วิทยาลัยทองสุข
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
17:04 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 17  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
17:15 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 18  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
17:24 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
17:40 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 20  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี
17:50 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
18:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 7  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงพละ ม.อุบลราชธานี
19:25 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 8  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
19:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
19:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
โรงพละ ม.อุบลราชธานี