จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51
36
48
135
สถาบันการพลศึกษา
47
48
32
127
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30
25
32
87
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
30
10
14
54
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
21
14
16
51
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
21
26
62
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
14
16
25
55
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12
16
26
54
มหาวิทยาลัยรังสิต
9
4
8
21
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7
3
9
19